МЕТОДИКАМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ  ГУРТКІВ

Вимоги до конспекту гурткового заняття

Назва гуртка ______________________     ________ рівень навчання _______ рік навчання

ЗАНЯТТЯ №_______
Дата_________________________________________________________________________
Тема заняття: ______________________________________________________________________________________________________________________________
Мета заняття:
Навчальна: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Розвиваюча: _____________________________________________________________________________________________________________________________
Виховна: ______________________________________________________________________________________________________________________________
Обладнання: _______________________________________________________________
Тип заняття: _______________________________________________________________
Форма заняття: ______________________________________________________________ 
Хід заняття:
І. Організаційна частина:
1. Ведення обліку відвідування.
2. Перевірка готовності вихованців до заняття.
ІІ. Вступна частина:
1. Повідомлення теми і мети заняття.
2. Актуалізація опорних знань.
3. Мотивація навчальної діяльності гуртківців.
ІІІ. Основна частина:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Основні питання, які необхідно поставити:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
Поточний інструктаж та самостійна практична робота гуртківців.
Обхід робочих місць з метою контролю.
1. Правильної організації робочого місця.
2. Дотримання правил техніки безпеки.
3. Дотримання послідовності в роботі.
4. Якості виконаної роботи.
ІV. Заключна частина:
1. Що нового дізнались?
2. Де можна використовувати ____________________________________________________
3. Виставка робіт.
4. Прибирання робочого місця.
Наступна тема: _______________________________________________________________
Рекомендована література: ______________________________________________________

Типи занять гуртків:
·        засвоєння нових знань, умінь, навичок;
·        формування практичних умінь та навичок;
·        застосування умінь та навичок;
·        узагальнення;
·        комбіноване (засвоєння нових знань, умінь, навичок та застосування їх на практиці)
Форми гуртковий занять:
·        індивідуальне;
·        групове;
·        фронтальне
Виховна мета планується відповідно до планування місячників виховної роботи позашкільного закладу. 
«Класифікація типів занять гуртків» 
1. ЗАНЯТТЯ ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Види навчальних занять:      Мета – вивчення й первинне усвідомлення
лекція, екскурсія, бесіда                     нового навчального матеріалу,                                                                        осмислення   
                                                           зв’язків і відносин в об’єктах вивчення. 
Етап заняття
Зміст
Організація початку заняття
Створення психологічної атмосфери на занятті; підготовка необхідного обладнання; включення вихованців у діловий ритм. Формулювання мети й завдань заняття, очікуваних результатів
Мотивація навчальної діяльності
Підготовка до свідомого сприйняття матеріалу, стимулювання пізнавального інтересу, перетворення змісту навчання на особистісно значущий
Актуалізація опорних знань
Відтворення знань, умінь, життєвого досвіду, необхідного для опанування нового матеріалу. Оцінка керівником гуртка рівня підготовленості вихованців
Вивчення нового матеріалу
Головний етап заняття – опанування вихованцями нових знань і способів дій
Первинна перевірка засвоєння знань.
Первинне закріплення знань.
Контроль і самоперевірка знань
Репродуктивне відтворення вивченого матеріалу; систематизація та узагальнення; виконання завдань на вивчення головного в новій інформації; виконання творчих завдань на основі вивченого; первинна перевірка рівня засвоєння й розуміння матеріалу
Підбиття підсумків заняття. Рефлексія
Встановлення відповідності між поставленими завданнями та результатами, внесення коректив; аналіз навчальної діяльності
Інформація про домашнє завдання
Повідомлення обсягу і змісту домашнього завдання, інструктаж щодо його виконання

2. ЗАНЯТТЯ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК
Види навчальних занять:         Мета – вторинне осмислення вже відомих
екскурсія, практична робота,             знань, вироблення вмінь і навичок із
співбесіда, консультація                     застосування          

Етап заняття
Зміст
Організація початку заняття
Створення психологічної атмосфери на занятті; підготовка необхідного обладнання; включення вихованців у діловий ритм. Формулювання мети й завдань заняття, очікуваних результатів
Мотивація навчальної діяльності
Підготовка до свідомого сприйняття матеріалу, стимулювання пізнавального інтересу, перетворення змісту навчання на особистісно значущий
Визначення меж (можливостей) застосування цих знань: що з їх допомогою можна визначити, де застосувати
Постановка конкретизованих завдань, перевірка раніше вивченого теоретичного матеріалу, на основі якого будуть засвоюватися навички та вміння
Актуалізація опорних знань
Відтворення знань, умінь, життєвого досвіду, необхідного для опанування нового матеріалу. Оцінка керівником гуртка рівня підготовленості вихованців
Пробне застосування знань
Ознайомлення з навичками. Пробне застосування знань на практиці для поглиблення та розширення меж раніше засвоєних знань
Вправи за зразком і в подібних умовах з метою вироблення вмінь безпомилкового застосування знань
Вправи на освоєння та закріплення навичок та вмінь, тренувальні вправи за зразком, інструкцією, алгоритмом
Вправи з перенесенням знань у нові умови
Вправи з перенесенням у нові умови, ускладнені, диференційовані або індивідуальні. Вправи творчого характеру
Підбиття підсумків заняття. Рефлексія
Встановлення відповідності між поставленими завданнями та результатами, внесення коректив; аналіз навчальної діяльності
Інформація про домашнє завдання
Повідомлення обсягу і змісту домашнього завдання, інструктаж щодо його виконання

3. ЗАНЯТТЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК 
Види навчальних занять:                Мета – засвоєння вмінь самостійно в
семінар, практична робота,                комплексі застосовувати знання,                                                                    уміння й навички, використовувати                                                                  їх у нових  умовах     
Етап заняття
Зміст
Організація початку заняття
Створення психологічної атмосфери на занятті; підготовка необхідного обладнання; включення вихованців у діловий ритм. Формулювання мети й завдань заняття, очікуваних результатів
Актуалізація ЗУН, необхідних для творчого застосування знань
Відтворення знань, умінь, життєвого досвіду, необхідного для опанування нового матеріалу. Оцінка керівником гуртка рівня підготовленості вихованців
Узагальнення й систематизація знань і способів діяльності
Повторення або вивчення в незначних обсягах знань, їх систематизація; повторення знань для формування навичок та вмінь
Засвоєння зразка комплексного застосування ЗУН
Формування, закріплення початкових умінь та навичок, застосування їх у стандартних умовах – за аналогією
Застосування узагальнених ЗУН у нових умовах
Вправи для застосування знань, умінь у змінених умовах; творче застосування знань та вмінь; вправи на відпрацювання навичок
Контроль і самоконтроль знань, умінь і навичок
Перевірка виконаних робіт, корегування (у разі необхідності)
Підбиття підсумків заняття. Рефлексія
Встановлення відповідності між поставленими завданнями та результатами, внесення коректив; аналіз навчальної діяльності
Інформація про домашнє завдання
Повідомлення обсягу і змісту домашнього завдання, інструктаж щодо його виконання
4. ЗАНЯТТЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

Види навчальних занять:                Мета – засвоєння знань у системі,
семінар, практична робота,                приведення одиничних знань у                                                                          систему
круглий стіл, конференція                 

Етап заняття
Зміст
Організація початку заняття
Створення психологічної атмосфери на занятті; підготовка необхідного обладнання; включення вихованців у діловий ритм. Формулювання мети й завдань заняття, очікуваних результатів
Підготовка вихованців до повідомлення теми (проблеми)
Вступне слово керівника гуртка, визначення матеріалу теми, повідомлення мети та завдань заняття
Узагальнення окремих фактів, понять, явищ
Повторення, узагальнення фактів, понять, явищ
Повторення й узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань
Виконання вихованцями індивідуально, групами або всією групою різних завдань узагальнюючого і ситематизуючого характеру, які виробляють узагальнені вміння та формують знання на основі фактів, явищ, понять
Приведення одиничних знань у систему (самими вихованцями)
Формування висновків вихованцями за вивченим матеріалом
Підбиття підсумків заняття. Рефлексія
Встановлення відповідності між поставленими завданнями та результатами, внесення коректив; аналіз навчальної діяльності
Інформація про домашнє завдання
Повідомлення обсягу і змісту домашнього завдання, інструктаж щодо його виконання
 5. КОМБІНОВАНЕ ЗАНЯТТЯ 
Комбіноване заняття передбачає досягнення двох або декількох рівноцінних цілей: засвоєння нових знань і перевірка раніше вивченого матеріалу; засвоєння нових знань і застосування раніше набутих навичок і вмінь;
формування вмінь і навичок та їх застосування на практиці.

Етап заняття
Зміст
Організація початку заняття
Створення психологічної атмосфери на занятті; підготовка необхідного обладнання; включення вихованців у діловий ритм. Формулювання мети й завдань заняття, очікуваних результатів
Мотивація навчальної діяльності
Підготовка до свідомого сприйняття матеріалу, стимулювання пізнавального інтересу, перетворення змісту навчання на особистісно значущий
Перевірка домашнього завдання
Опитування в усній формі для визначення глибини розуміння знань попереднього заняття або змісту інших тем, що пов’язані з цим заняттям
Актуалізація опорних знань
Відтворення знань, умінь, життєвого досвіду, необхідного для опанування нового матеріалу. Оцінка керівником гуртка рівня підготовленості вихованців
Вивчення нового матеріалу
Опанування вихованцями нових знань і способів дій
Первинна перевірка засвоєння знань.
Первинне закріплення знань.
Контроль і самоперевірка знань
Репродуктивне відтворення вивченого матеріалу; систематизація та узагальнення; виконання завдань на вивчення головного в новій інформації; виконання творчих завдань на основі вивченого; первинна перевірка рівня засвоєння й розуміння матеріалу
Підбиття підсумків заняття. Рефлексія
Встановлення відповідності між поставленими завданнями та результатами, внесення коректив; аналіз навчальної діяльності
Інформація про домашнє завдання
Повідомлення обсягу і змісту домашнього завдання, інструктаж щодо його виконання
Способи організації навчальної діяльності
Форма роботи
Ознаки
Приклади використання
Переваги
Недоліки
Індивідуальна
Виконання вихованцем навчального завдання на рівні його можливостей без взаємодії з іншими вихованцями, безпосередньо з допомогою керівника гуртка або на основі його рекомендації
Виконання домашнього завдання на основі рекомендацій керівника гуртка; контроль знань (усне опитування); у разі використання комп’ютерного способу навчання, тощо
Дозволяє враховувати індивідуальні особливості дитини; де є високі результати засвоєння матеріалу за умови регулярного спілкування «керівник гуртка – вихованець»
Труднощі реалізації форми індивідуального навчання в значних масштабах у рамках заняття гуртка
Фронтальна
Одночасне виконання всіма вихованцями одного й того самого завдання під керівництвом керівника гуртка
Вивчення нового матеріалу на занятті – лекції; пояснення керівником гуртка виконання практичного завдання; фронтальне опитування
Дає можливість охопити значний обсяг матеріалу; зазвичай орієнтована на формування обсягу знань; результати роботи вихованців передбачувані
Відсутній зворотний зв’язок з вихованцями; відсутні можливості вихованців виявити свої індивідуальні здібності; невисокий рівень засвоєння матеріалу
Колективна
Передбачає спілкування та взаємодії «керівник гуртка – вихованець», «вихованець – вихованець»
Заняття гуртка – конференція; заняття – диспут; круглий стіл; евристична бесіда та ін.
Формування атмосфери співробітництва та зацікавленості; наявність зворотного зв’язку з вихованцями; розвиток комунікативних здібностей вихованців; досить високий рівень засвоєння
Існує імовірність того, що деякі вихованці залишаться «в тіні»; результати роботи не завжди можна спрогнозувати
Групова
Спосіб організації заняття гуртка, за якою група вихованців виконує певні завдання
Вихованці об’єднуються в кілька груп, завдання виконуються так, щоб урахувати й оцінити внесок кожного члена групи
Розширення пізнавальних можливостей вихованців; формування навичок самостійної роботи; виховання почуття відповідальності за виконану роботу; демократичне й рівноправне партнерство педагога та вихованця; зазвичай високий рівень знань, формування стійких умінь і навичок; можливість переносити набуті вміння, навички та способи діяльності на інші сфери діяльності
Вимагають ретельної попередньої організаційної підготовки і з боку вихованців, і з боку керівника гуртка; неповний контроль керівником гуртка за обсягом та рівнем засвоєння знань; необхідність подальшого коригування знань, умінь і навичок
а) Кооперативно-групова
Кожна група виконує частину загального завдання, що доцільно під час вивчення великого за обсягом матеріалу

Опрацювання нового матеріалуб) Диференційо-вано-групова
Групи виконують різні за складністю завдання відповідно до навчальних можливостей вихованців
Засвоєння нових знань, умінь та навичок


в) Парна
Передбачає роботу в парах, ґрунтуючись на тому, що вихованець швидко та якісно засвоює знання тоді, коли відразу використовує їх на практиці або переповідає іншому
Робота з текстом: пари працюють з різним матеріалом. Потім одні виступають у ролі педагога, тобто пояснюють прочитане, після чого вихованці міняються ролями


«Інтерактивні технології кооперативного навчання»
№ з/п
Технології
Коли доцільно використовувати
Що формує у вихованців
1.
Робота в парах
Під час засвоєння, закріплення, перевірки знань
Сприяє розвитку навичок спілкування
2.
Ротаційні (змінювані) трійки
Під час засвоєння, закріплення нового матеріалу з метою його ґрунтовного аналізу й осмислення
Сприяє розвитку навичок спілкування;
формує вміння аналізувати
3.
«Два-чотири-всі разом»
Під час закріплення та засвоєння нового матеріалу з метою його ґрунтовного аналізу й осмислення
Сприяє розвитку спілкування в групі
4.
«Карусель»
Під час інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань
Розвиває вміння аргументувати власну позицію
5.
Робота в малих групах. Варіанти організації роботи груп: «Діалог», «Синтез думок», «Спільний проект», «Пошук інформації», «Коло ідей»
Під час закріплення вмінь та навичок
Сприяє розвитку спілкування в групі, висловлювання власної думки
6.
Обговорення проблеми в загальному колі. Варіанти технології «Мікрофон», «Незакінчені речення»
Під час вивчення складних або проблемних питань у навчальному матеріалі, мотивації пізнавальної діяльності, актуалізації опорних знань
Сприяє розвитку вміння вільно висловлювати власні ідеї, розвивати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо
7.
«Мозковий штурм»
Під час засвоєння вмінь та навичок, розв’язання складних задач або для пошуку різних способів розв’язання однієї задачі
Сприяє розвитку уяви та творчості, формує вміння чітко висловлювати свою думку
8.
«Навчаючи вчусь» («Кожен учить кожного», «Броунівський рух»)
Під час вивчення великого обсягу інформації, узагальнення та повторення вивченого
Підвищує інтерес до предмета, формує вміння структурувати, узагальнювати, аналізувати матеріал
9.
«Ажурна пилка» («Мозаїка», «Джиг-со»)
Під час вивчення великого обсягу матеріалу за короткий час
Сприяє формуванню навичок самостійної роботи

Поради керівникам гуртків декоративно-ужиткового мистецтва


      Процес виготовлення саморобок , сувенірів із різних матеріалів, має важливе навчально-виховне значення. Правильно спланований педагогічний процес допомагає дітям розкрити свої здібності  і таланти, розвиває та збагачує їх творчий потенціал, виховує почуття відповідальності і гордості за свою працю, повагу до праці інших.
         Саморобки із різних матеріалів – прекрасний засіб для розвитку  естетичного смаку, розумових здібностей, конструкторського мислення вихованців . Із доступних матеріалів, які легко обробляються, діти можуть виготовити багато цікавих виробів. Виконуючи роботу, вчаться за призначенням використовувати різні інструменти. Обробляючи різні матеріали, вихованці знайомляться з їхніми властивостями, отримують багато цікавої інформації  .Звичайно, дитячі роботи  не завжди досконалі, та в них є багато видумки, фантазії і старань. Вони відрізняються оригінальністю і творчим вирішенням поставлених завдань. Важливо, на заняттях гуртка, удосконалювати здобуті знання і вміння дітей, розвивати почуття прекрасного, підтримувати творчу основу  діяльності. Непотрібно вимагати від гуртківців точного дотримання будови поробки, копіювати її там, де є можливість внести свої конструктивні зміни.
         Робота  у гуртках не сама ціль - це важливий засіб  реалізації різнопланових, виховних  цілей та завдань. При плануванні роботи керівник має пам’ятати, що праця повинна бути суспільно корисною . Виготовлена річ буде цінною тоді, коли матиме практичне застосування.
         Вироби гуртківців можуть слугувати, як виставочні експонати дитячої творчості, подарунки на свято, пам’ятні сувеніри, елементи дизайну, наочні посібники і просто цікаві та незвичайні іграшки.
         Для ефективної діяльності гуртка насамперед необхідний чіткий план роботи. При проектуванні роботи об’єднання  декоративно-ужиткового чи технічного напрямку в плани слід обов’язково внести інструктажі, практичні завдання, бесіди, майстер класи, конкурси, змагання, індивідуальні та колективні творчі виставки.
Для різнобічного розвитку вихованців, виявлення їх інтересів  та здібностей, організації змістовного дозвілля, програми мають містити такі форми роботи, як: тренінги, ділові ігри, зустрічі за круглим столом, екскурсії, подорожі, експедиції та інше. В програмі роботи гуртка також слід передбачити  специфіку  ПЗ, інтереси та запити дітей,  актуальність певного виду діяльності, наявність необхідних матеріалів і інструментів. 
В кожну тему програми потрібно включати декілька видів поробок, це дасть можливість при потребі  замінити як матеріали, так і практичне завдання. Заняття мають проводитися в кімнатах, які  провітрюються мають гарне освітлення, відповідають санітарно-гігієнічними нормам ,обладнаних наочними, посібниками, роздатковим матеріалом, технологічними картами, стендами та шафами із зразками поробок. На початку кожного заняття керівник повідомляє тему, мету, а також надає змістовну інформацію про матеріали і інструменти. Для практичного завдання відводиться більша частина часу - до 90%. Кожне практичне заняття розпочинається з інструктажу по ТБ. Протягом року обов’язково проводяться бесіди  по ОБЖ та правилах вихованців БХТТД.

Примірна схема проведення  занять по виготовленню
поробок із природнього матеріалу:

1.Вступна бесіда  вихователя про природній матеріал (наприклад про мушлі), з яким буде проводитись робота. Розповідь повинна супроводжуватись  показом даного матеріалу: дітям можна дозволити взяти до рук, роздивитись поверхню, форму , звернути увагу на колір.
2.Оголошення теми та показ зразка іграшки.
3.Аналізування зразка та показ прийомів створення іграшки. Тут бажано використовувати можливості дітей при аналізуванні зразка іграшки, спонукати їх до самостійних пропозицій відносно послідовності виконання
завдання. Керівник коректує відповіді дітей, спрямовує їх увагу  на особливості роботи з даним матеріалом.
4.Виготовлення іграшки. В процесі роботи керівник здійснює контроль за діяльністю вихованців, слідкує за дотриманням правил техніки безпеки  при користуванні інструментами, надає
 потребуючим необхідну допомогу, заохочує дітей до самостійного пошуку шляхів удосконалення  конструкції іграшки, її дизайну, сприяє виявленню дружніх взаємовідносин  між дітьми  в ході виконання завдання.
5.Аналізування готової іграшки, в процесі якого у вихованців формують уміння оцінювати результати своєї роботи і роботи товаришів.
6.Прибирання робочого місця, інструментів і залишків матеріалів.


Немає коментарів:

Дописати коментар